Jiayuan Gu

I am currently a third-year Ph.D. student in Computer Science & Engineering (CSE) at UC San Diego, advised by Prof. Hao Su. I have received by Bachelor degree at the Peking University, advised by Prof. Liwei Wang.

Email  /  Google Scholar  /  Github

profile photo
News

New [2020.9] Two papers are accepted to NeurIPS 2020.

[2020.7] Two papers (spotlight) are accepted to ECCV 2020.

[2019.01.12] Codes for Multi-view PointNet for 3D Scene Understanding are released.

Research
Part Reconstruction
Compositionally Generalizable 3D Structure Prediction
Songfang Han, Jiayuan Gu, Kaichun Mo, Li Yi, Siyu Hu, Xuejin Chen, Hao Su
Preprint
arXiv
Policy Refactorization
Refactoring Policy for Compositional Generalizability using Self-Supervised Object Proposals
Tongzhou Mu*, Jiayuan Gu*, Zhiwei Jia, Hao Tang, Hao Su
NeurIPS 2020
code arXiv
IterGNN
Weakly-supervised Shape Completion
Weakly-supervised 3D Shape Completion in the Wild
Jiayuan Gu, Wei-Chiu Ma, Sivabalan Manivasagam, Wenyuan Zeng, Zihao Wang, Yuwen Xiong, Hao Su, Raquel Urtasun
ECCV 2020 (Spotlight)
arXiv
Deep Inverse Solver
Deep Feedback Inverse Problem Solver
Wei-Chiu Ma, Shenlong Wang, Jiayuan Gu, Sivabalan Manivasagam, Antonio Torralba, Raquel Urtasun
ECCV 2020 (Spotlight)
arXiv
MVPNet
Multi-view PointNet for 3D Scene Understanding
Maximilian Jaritz, Jiayuan Gu, Hao Su
ICCVW 2019 (Geometry Meets Deep Learning Workshop)
code /  arXiv
Neural Match
To What Extent Do Different Neural Networks Learn the Same Representation: A Neuron Activation Subspace Match Approach
Liwei Wang, Lunjia Hu, Jiayuan Gu, Zhiqiang Hu, Yue Wu, Kun He, John Hopcroft
NeurIPS 2019 (Spotlight)
code
Learning Region Features
Learning Region Features for Object Detection
Jiayuan Gu, Han Hu, Liwei Wang, Yichen Wei, and Jifeng Dai
ECCV 2018
arXiv
Relation Networks
Relation Networks for Object Detection
Han Hu, Jiayuan Gu, Zheng Zhang, Jifeng Dai, and Yichen Wei
CVPR 2018 (Oral)
code /  arXiv