SU Lab @ UC San Diego

"知之者不如好之者,好之者不如乐之者." --论语·雍也
"The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence." -- Albert Einstein

 Director

Hao Su
Assistant Professor

  Ph.D. Researchers

Jiayuan Gu
Ph.D. of 2018
Zhiao Huang
Ph.D. of 2018
Zhiwei Jia
Ph.D. of 2018
w/ Prof. Zhuowen Tu
Shuang Liu
Ph.D. of 2016

Tongzhou Mu
Ph.D. of 2019 (to start)
Meng Song
Ph.D. of 2016
Quan Vuong
Ph.D. of 2018
w/ Prof. Henrik Christensen
Ronald Yu
Ph.D. of 2018
An Zheng
Ph.D. of 2018
w/ Prof. Melissa Gymrek
Rui Zhu
Ph.D. of 2018
w/ Prof. Manmohan Chandraker
Shilin Zhu
Ph.D. of 2017
w/ Prof. Xinyu Zhang
Illia Ziamtsov
Ph.D. of 2015
w/ Prof. Saket Navlakha

  Visiting Ph.D. Students

Rui Chen
Ph.D., Tsinghua University

Songfang Han
Ph.D., HKUST

Maximilian Jaritz
Ph.D., INRIA

  Master Researchers

Shuo Cheng
Master of 2018

Youyi Jau
Master of 2018

Qinru Li
Master of 2018

Fangchen Liu
Master of 2018

Yuzhe Qin
Master of 2018
Fanbo Xiang
Master of 2018

  Undergraduate Researchers

Yikuan Xia, Yaokun Xu, Chutong Yang, Yiming Zhang

  Alumni & Past Visiting Students

2018
Zhan Ling (UG, THU), to be a Ph.D. in UCSD
Xingchao Liu (UG, BUAA), to be a Ph.D. in UT Austin
Bo Sun (UG, PKU), to be a Ph.D. in UT Austin
Linfeng Zhao (UG, NEU, China), to be a Ph.D. in NEU, U.S.
Yinghao Xu (UG, ZJU), to be a Ph.D. in CUHK
Yiran Wu (UG, SJTU), to be a Ph.D. in SJTU
Kan Wu (UG, PKU), now at Face++
Boyin Zhang (MS, UIUC), now at WeRide.ai
Lixin Xue (UG, BUAA)
Nian-hsuan Tsai (UG, THU, Taiwan)
Weitong Zhang (UG, THU)

  Lab Album

Click here.