SU Lab @ UC San Diego

"知之者不如好之者,好之者不如乐之者." --论语·雍也
"The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence." -- Albert Einstein

 Director

Hao Su
Assistant Professor

  Current Graduate Members

Jiayuan Gu
Ph.D.
Zhiao Huang
Ph.D.
Zhiwei Jia
Ph.D.
w/ Prof. Zhuowen Tu
Fangchen Liu
Master

Shuang Liu
Ph.D.

Tongzhou Mu
Master
Yuzhe Qin
Master
Meng Song
Ph.D.
Ronald Yu
Ph.D.
An Zheng
Ph.D.
w/ Prof. Melissa Gymrek
Rui Zhu
Ph.D.
w/ Prof. Manmohan Chandraker
Shilin Zhu
Ph.D.
w/ Prof. Xinyu Zhang
Illia Ziamtsov
Ph.D.
w/ Prof. Saket Navlakha

  Current Visiting Students

Rui Chen (Ph.D., Tsinghua University)
Songfang Han (Ph.D., Hongkong University of Science and Technology)
Maximilian Jaritz (Ph.D., INRIA)
Yiran Wu (Undergraduate, Shanghai Jiaotong University)
Boyin Zhang (Master, UIUC)
Linfeng Zhao (Undergraduate, Northeastern University, China)

  Alumni & Past Visiting Students

2018: Zhan Ling (undergrad, Tsinghua University), Kan Wu (undergrad, Peking University), Xingchao Liu (undergrad, Beihang University), Lixin Xue (undergrad, Beihang University), Nian-hsuan Tsai (undergrad, National Tsinghua University), Bo Sun (undergrad, Peking University), Yinghao Xu (undergrad, Zhejiang University), Weitong Zhang (undergrad, Tsinghua University)

  Lab Album

Click here.